Haku päällä! Olisitko kiinnostunut työskentelemään meillä? Lue lisää >

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oulun Palvelusäätiö sr
Nummikatu 24
90100 OULU

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Tiina Korhonen, toiminnanjohtaja, tietosuojavastaava
p. 044 703 5260
s-posti: etunimi.sukunimi@oulunpalvelusaatio.fi

Pirihanni Valkiala-Koskenkangas, terveydenhuollosta vastaava johtaja
p. 050 406 0574
s-posti: pirihanni.valkiala@oulunpalvelusaatio.fi

 

3. Rekisterin nimi
Oulun Palvelusäätiön asiakasrekisterit

4. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus
Asukkaiden/asiakkaiden tietoja terveydentilaan, asumiseen ja toimintakykyyn sekä asukkaiden elämänhistoriaan liittyviä asioita. Tietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella. Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määrätty.
Osarekisterit: Vuokrankanto ja -valvonta, laskutus, ateria-, asumis-, siivous- ja kotihoidon palvelut.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asukkaiden vuokratiedot, lähiomainen/yhdyshenkilö ja hänen yhteystiedot. Asiakasrekisteri koostuu tallenteista, jotka sisältävät henkilön yksilöimiseksi tarvittavia tietoja ja asiakkaan hoidon sekä hoidon järjestämisen yhteydessä syntyneitä tai hoitoa varten saapuneita tietoja. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon säilytettäväksi arkistosäännösten mukaisesti. Säilytysajan jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. Rekisterien tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö perustuvat lainsäädäntöön sekä normiohjaukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas, omaiset, edunvalvoja, hoitohenkilökunta ja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakas/potilasrekisterit asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella.

7. Säännön mukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on lainsäädännön nojalla oikeus tietoihin. Tiedot asukasvalinnoista toimitetaan valvovalle viranomaiselle sovitusti sähköisesti ilman henkilötunnuksia.

8. Rekisterin tarkistusoikeus ja virheen korjaamisoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkistuspyynnön omiin tietoihinsa kirjallisesti hänen asioitaan hoitavalle toimintayksikölle. Havaittu virheellinen tieto oikaistaan ja tarpeeton tieto poistetaan.